صنعت نساجی از قدیمی‌ترین صنایع بشری محسوب می‌شود چرا که نیاز به لباس و پوشاک بعد از نیاز به غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان به شمار می‌آید.
صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد. این صنعت در کشورهای مختلف جهان رونق دارد و در ایران پس از صنعت نفت، بزرگ ترین صنعت محسوب می‌شود.
شرکت الماس الدار پس از چند دهه فعالیت در صنعت پارچه و پخش عمده پارچه توانسته است خدمت ارزنده ای به صنعت نساجی و پارچه بفرماید و پخش عمده پارچه در سراسر ایران از جمله تهران،اصفهان، قم، رفسنجان، یزد و ... از مهمترین خدمات این شرکت در سالهای اخیر بوده است .

 

گذری بر تاریخچه شرکت پخش پارچه لاکرا

صنعت نساجی از قدیمی‌ترین صنایع بشری محسوب می‌شود چرا که نیاز به لباس و پوشاک بعد از نیاز به غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان به شمار می‌آید.
صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد. این صنعت در کشورهای مختلف جهان رونق دارد و در ایران پس از صنعت نفت، بزرگ ترین صنعت محسوب می‌شود.
شرکت پخش پارچه لاکرا پس از چند دهه فعالیت در صنعت پارچه و پخش عمده پارچه توانسته است خدمت ارزنده ای به صنعت نساجی و پارچه بفرماید و پخش عمده پارچه در سراسر ایران از جمله تهران،اصفهان، قم، رفسنجان، یزد و ... از مهمترین خدمات این شرکت در سالهای اخیر بوده است .